Algemene voorwaarden van SingleShift

SingleShift is een eventorganisator en datingaanbieder bedoeld om singles bij elkaar te brengen die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Om de kwaliteit hiervan te bewaken en de klant evenals de ondernemer te beschermen, zijn de onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden voor het gebruik van de SingleShift dienstverlening aangeboden door VOF LAGO, Martelarenlaan 13, 3010 Kessel-Lo. Rijksregisternummer/ondernemingsnummer: BE0670.458.456 (hierna vernoemd als SingleShift, de  eventorganisator en datingaanbieder of de ondernemer). Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door SingleShift met in achtneming van de gedragscode van BeCommerce en in overeenstemming met het Europese recht – tevens voldoenend aan het Belgische recht.

 

Ter bevordering van het leesgemak is het geslacht van de verwijswoorden afgeleid van het woordgeslacht. Overal waar hij of zij beschreven staat kan daarom vanzelfsprekend het andere geslacht worden gelezen.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden; afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. De contractuele overeenkomst blijft bestaan ook indien een deel van deze overeenkomst ongeldig wordt.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Definities

Hoofdstuk 2 – Dienstverlening

Hoofdstuk 3 – Overeenkomst en herroepingsrecht

Hoofdstuk 4 – Klachten- en geschillenprocedure

Hoofdstuk 5 – Gedrag van klanten

Hoofdstuk 6 – Aansprakelijkheid berokkende schade

 

Hoofdstuk 1 – Definities

Bedenktijd

De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Dienstverlening

De service die SingleShift aanbiedt middels www.singleshift.be, zoals toegelicht wordt in hoofdstuk 2 – Dienstverlening.

Duurovereenkomst

Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om de informatie die persoonlijk aan hem is gericht op te slaan zoals deze bij de ontvangst is aangeboden.

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Klant

De natuurlijke persoon die geregistreerd staat bij SingleShift en gebruik maakt van de dienstverlening zonder te handelen voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tussen klant en ondernemer wanneer de klant een ticket voor deelname aan event heeft gekocht.

 

Hoofdstuk 2 – Dienstverlening

Artikel 2.1 – Omschrijving van de dienstverlening

De dienstverlening van SingleShift bestaat uit het aanbieden van een event waar singles met andere singles in contact kunnen komen. Een ander deel van de dienstverlening is het vooraf online matchen van deelnemers op grond van de door SingleShift vastgestelde indicatoren en methode.

 

Artikel 2.2 – Rechten en plichten van de eventorganisator en datingaanbieder

De eventorganisator is transparant over de dienstverlening die zij aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het betaalde inkomticket duidelijke voorlichting over:

de tarieven;

de voorwaarden;

de matchingprocedure;

het verloop van de eventdag

Deze ter kennisstelling dient ertoe de aankomende single in staat te stellen een goede inschatting te maken van het aanbod en daarmee de potentiele overeenkomst. Hiernaast geeft de datingsite een globaal inzicht in de indicatoren waarop de matchmaking wordt gebaseerd.

SingleShift past technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Zij zal voor elektronische betaling eveneens de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

SingleShift spant zich in om de dienstverlening voor klanten zonder storingen te laten verlopen. Zij kan echter niet volledig instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten. Als er onderhoud aan de website wordt verricht, zal SingleShift dit indien mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan in ieder geval zoveel mogelijk beperken.

SingleShift behoudt zich het recht om (delen van) de dienstverlening uit te besteden aan derden. Zie voor meer informatie artikel 3.3 van het Privacybeleid.

De eventorganisator en datingaanbieder geeft geen garantie op een relatie, hoewel er wel een contactgarantie wordt aangeboden bij elk event.

 

Artikel 2.3 – Plichten van de eventorganisator en datingaanbieder m.b.t. informatievoorziening

De ondernemer zal bij bevestiging van de bestelling (direct na de ontvangst van de betaling) aan de klant alle benodigde informatie meesturen, zoals hieronder beschreven. De informatie wordt verzonden in schriftelijke vorm met de mogelijkheid om deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop klanten van het herroepingsrecht gebruik kunnen maken en een modelformulier voor het aanvragen van herroeping.

Informatie over garanties en service.

De prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst, de wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

De contactgegevens en het adres van de vestiging waar de klant terecht kan voor klachten en vragen.

 

Artikel 2.4 – Recht tot wijzigen van de voorwaarden

SingleShift behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, zonder terugwerkende kracht. Echter, deze wijzigingen dienen geen essentiële bepalingen van het contract te beïnvloeden. Hiermee worden veranderingen bedoeld die leiden tot een fundamentele verstoring van de contractuele relatie, zoals de aard van de gecontracteerde diensten en de beëindiging hiervan. Verder behoren de wijzigingen noodzakelijk te zijn voor (juridisch) juist handelen naar aanleidingen van bijvoorbeeld wijzigingen in de wetgeving of fundamentele ontwikkelingen in marktomstandigheden. Een uitzondering op de bovenstaande beschrijving is wanneer SingleShift wijzigingen maakt naar aanleiding van bemerkte onvolledigheden in de algemene voorwaarden.

 

Wanneer de wijzigingen overeenstemmen met de bovenstaande beschrijving, zal SingleShift haar klanten op de hoogte stellen van de wijzigingen. De vernieuwde versie van de algemene voorwaarden wordt als geaccepteerd aanvaard indien de klant niet binnen twee maanden na de kennisgeving van de wijzigingen bezwaar kenbaar maakt, middels het contactformulier.

 

Artikel 2.5 – De verantwoordelijkheid van de eventorganisator en datingaanbieder en de grenzen hieraan

SingleShift kan niet ten volle instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de matchingsprofielen zoals beschikbaar gesteld door de klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via hun profiel beschikbaar stellen. De eventorganisator en datingaanbieder is verder eveneens niet verantwoordelijk voor de gedragingen van haar klanten tijdens de events of een persoonlijke afspraak nadien in aansluiting op de kennismaking via het event. Desondanks erkent de eventorganisator en datingaanbieder haar plicht om haar klanten te beschermen voor potentiële risico’s die (in)direct verband houden met de dienstverlening die zij aanbiedt. In overeenstemming met deze plicht zal de  eventorganisator en datingaanbieder de deelnemers op de hoogte stellen van potentieel risicovolle gedragingen door informatiebericht te mailen naar de betrokkenen. Hiernaast zal de eventorganisator en datingaanbieder actief de kwaliteit van de service bewaken door onder andere het controleren van teksten en foto’s op matchingsprofielen.

 

Artikel 2.6 – Beschrijving ticketservice

De prijs voor deelname aan een SingleShift event kost 199 EURO BTW inclusief.

U kan uitsluitend online inschrijven en betalen. Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling  hebben ontvangen, u zal per mail een betalingsbevestiging ontvangen.

Een aangekochte/gekregen geschenkbon kan niet worden omgeruild voor geld.

 

Hoofdstuk 3 – Overeenkomst en herroepingsrecht

Artikel 3.1 – Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tussen klant en ondernemer wanneer de klant een event ticket gekocht heeft. De eventorganisator en datingaanbieder zal ter bevestiging hiervan een schriftelijke bevestiging – per mail – sturen waarbij alle informatie die de klant dient te ontvangen volgens artikel 2.3 wordt ingevoegd. De overeenkomst eindigt wanneer het event waarvoor de klant zich ingeschreven had, afgelopen is.

 

Artikel 3.2 – Beschrijving herroepingsrecht

De klant kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen – zonder de noodzaak tot opgave van redenen – ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na sluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 3.3  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant

Als de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn – van 14 dagen – aan de ondernemer door middel van een email of op andere evidente wijze. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.

 

Artikel 3.4 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer stuurt bij ontvangst van aanvraag tot herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging naar de klant.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant en zal plaatsvinden binnen 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot herroeping – welke de ondernemer kenbaar maakt door het versturen van een ontvangstbevestiging.

 

Hoofdstuk 4 – Klachten- en geschillenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure – welke hieronder wordt toegelicht – en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure. Klanten kunnen alle vormen van feedback communiceren naar SingleShift middels het contactformulier.

 

Artikel 4.1 – Handelswijze van ondernemer en klant bij klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd na constatering door de klant volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer middels het contactformulier.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen drie werkdagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit binnen drie werkdagen kenbaar gemaakt aan de klant. Deze ontvangt dan een bericht ter bevestiging van ontvangst en een indicatie van de tijd die nodig is om de klacht te behandelen.

Na het kenbaar maken van de klacht, dient de klant de ondernemer in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kan de klacht worden gezien als een geschil dat vatbaar is voor externe bemiddeling.

 

Artikel 4.2 – Handelswijze bij aanhangig maken van geschil door de klant

Een consument dient bij het aanhangig maken van een geschil acht te slaan op de onderstaande richtlijnen.

Na tijdige melding van de klacht door de klant dient deze de ondernemer in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht te behandelen, voordat er wordt gesproken van een geschil.

Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de klant de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Het is wenselijk, hoewel niet verplicht, dat de klant de ondernemer op de hoogte stelt van zijn intentie het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie.

De klant kan de klacht voorleggen aan de geschillencommissie van BeCommerce of de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie, maar kan ook ervoor kiezen een externe instantie in te schakelen. Hier vindt u extra informatie over het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie van BeCommerce of de Europese Commissie.

Wanneer het geschil wordt behandeld door de geschillencommissie van BeCommerce, zullen beide partijen instemmen met een bindende uitspraak, welke wordt bewaakt door de nakominggarantie die BeCommerce biedt.

 

Artikel 4.3 – Handelswijze bij aanhangig maken van geschil door de ondernemer

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie zal deze de klant schriftelijk op de hoogte stellen. Deze schriftelijke ter kennis stelling dient ter notificatie van de klant en ter verzoek om aanvaarding van de voorgestelde rechter. Maakt de klant zijn keuze niet kenbaar binnen vijf weken, dan wordt dit geïnterpreteerd als stilzwijgend consent met het voorgestelde.

 

Artikel 4.4 – De geschillencommissie van BeCommerce

De BeCommerce geschillencommissie, haar werkwijze en voorwaarden zijn te raadplegen middels de volgende contactgegevens.

www.becommerce.be

info@becommerce.be

Wetenschapspark 1, lab 1, Campuslaan 1,

3590 Diepenbeek, België

 

Artikel 4.5  – Afwijzing of schorsing van de behandeling van een geschil

Een geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Wij zijn noch verplicht noch bereid om deel te nemen aan een procedure van geschillenbeslechting bij een geschillencommissie voor consumenten.

 

Hoofdstuk 5 – Gedrag van klanten

Artikel 5.1 – Gedragsvoorschriften

De klant wordt geacht te handelen met inachtneming van de volgende voorschriften.

 

  1. De klant verzekert SingleShift dat de door hem verstrekte gegevens uitsluitend de waarheid bevatten. Daarnaast draagt hij zelf verantwoordelijkheid voor de door hem gepubliceerde inhoud.

 

  1. De informatie die op het profiel wordt weergeven, mag het volgende niet bevatten:

onrechtmatige tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal;

commerciële informatie die tot doel heeft om andere klanten ertoe te bewegen te handelen in het eigenbelang van de informatieverspreider;

erotisch getinte contactaanvragen of –aanbiedingen;

foto´s waar kinderen alleen op staan;

profielinhoud op een dergelijke manier weergeven dat andere klanten belemmerd worden in de interpretatie hiervan, zoals beschrijvingen in het profiel in een andere taal dan Nederlands;

namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen of respectievelijk andere contactgegevens van messengerservices of andere internetservices.

  1. In communicatie met andere klanten en de ondernemer is het de klant niet toegestaan om:

racistische of aanstootgevende uitdingen te doen;

bedreigende taal te gebruiken;

intentioneel schade of hinder toe te brengen;

  1. Buiten het event dient de klant respectvol om te gaan met de eigen gegevens en die van anderen, door:

informatie op een profiel van een andere klant op geen enkele wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het betreffende klant.

  1. Het is de klant op geen enkele wijze toegestaan om schade aan de eventlocatie of haar klanten aan te brengen, door bijvoorbeeld:

Een sigarettenpeuk niet volledig uit te doen waardoor er risico op brandgevaar ontstaat

Ongewenst seksueel gedrag naar andere klanten te vertonen

Schade aan eventlocatie door overmatig alcoholgebruik

 

Artikel 5.2 – Gevolgen bij overtreding gedragsvoorschriften

Als een klant handelt in strijd met de in artikel 5.1 beschreven voorschriften, behoudt de ondernemer zich het recht voor de klant van de eventlocatie te verwijderen en/of de ingang te verbieden. Wanneer de klant aantoont dat de aanklacht van de eventorganisator en datingaanbieder ongegrond was, zal bovengenoemde actie ongedaan worden gemaakt, behalve wanneer de eventorganisator en datingaanbieder hiertoe verplicht wordt door een gerechtelijke instantie.

 

 Hoofdstuk 6 – Aansprakelijkheid berokkende schade

De eventorganisator en datingaanbieder is volledig verantwoordelijk voor schade die de klant heeft gedaan door bewuste roekeloosheid welke is veroorzaakt door de eventorganisator en datingaanbieder, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar gevolmachtigden. De klant kan de de eventorganisator en datingaanbieder echter niet aansprakelijk stellen voor klachten, schade, verlies of andere claims wanneer deze niet het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de eventorganisator en datingaanbieder, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar gevolmachtigden. De klant is bij zelf veroorzaakte ontoelaatbare gedragingen – zoals onder andere laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten en schending van intellectueel eigendom of andere rechten van derden (onder andere zoals beschreven staat in artikel 5.1 – Gedragsvoorschriften en de opgesteld Gebruiksvoorwaarden – volledig zelf aansprakelijk voor persoonlijk geleden schade.

Comments are closed.